Шагнал


“Бид олон улсын стандартанд нийцсэн Эрчим хүч Төмөр хийц, Цахилгаан байгууламжийн угсралт ба ашиглалтын үйлчилгээг болон Уул уурхайн барилга байгууламжийн угсралтын үйлчилгээнүүдийг Төслийн үндсэн зарчимд нийцүүлэн Аюулгүй ажиллагаа, Гүйцэтгэл, Чанарыг харилагчийн хүлээлтээс давуулан биелүүлж, урт хугацааны туршид хамтран ажиллана.”

2004 он
Шагналын гарчиг байрлана

Оюу Толгой төслийн үндсэн кэмпийн барилга угсралтын ажлыг хуваарьт хугацаанаас өмнө амжилттай гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө

2005 он
Шагналын гарчиг байрлана

Оюу Толгой төслийн үндсэн кэмпийн барилга угсралтын ажлыг хуваарьт хугацаанаас өмнө амжилттай гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө

2006 он
Шагналын гарчиг байрлана

Оюу Толгой төслийн үндсэн кэмпийн барилга угсралтын ажлыг хуваарьт хугацаанаас өмнө амжилттай гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө